Algemene voorwaarden Matthews Soccer & Sports B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Matthews Soccer & Sports: de besloten vennootschap Matthews Soccer & Sports, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Gochsedijk 14, 5853AC te Siebengewald, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72928697.
 2. Klant: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Matthews Soccer & Sports een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Matthews Soccer & Sports en de Klant gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Matthews Soccer & Sports zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten.
 5. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Matthews Soccer & Sports aan de Klant te leveren zaken, waaronder, doch niet-uitsluitend, begrepen kunnen zijn, sportkleding, bedrijfskleding en accessoires.
 6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Matthews Soccer & Sports en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Matthews Soccer & Sports is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Matthews Soccer & Sports kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.
 2. Aan een aanbod van Matthews Soccer & Sports dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Klant geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien Matthews Soccer & Sports de Klant, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke orderbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Klant ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.
 4. Een aanbod van Matthews Soccer & Sports geldt niet automatisch voor eventuele vervolgovereenkomsten tussen Partijen. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Matthews Soccer & Sports gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Klant ter hand te stellen.
 5. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Levering van de Producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de Klant opgegeven afleveradres. Indien in dat geval geen afleveradres door de Klant is opgegeven, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Matthews Soccer & Sports in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de koopprijs en eventuele verzendkosten te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Matthews Soccer & Sports, onverminderd het bepaalde in artikel 8, gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Matthews Soccer & Sports verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname te maken extra kosten, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Alle eventuele leveringstermijnen waartoe Matthews Soccer & Sports zich jegens de Klant heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Matthews Soccer & Sports treedt niet eerder in dan nadat de Klant Matthews Soccer & Sports Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Matthews Soccer & Sports na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de levering in gebreke is.
 2. Verzuim van Matthews Soccer & Sports biedt de Klant recht op ontbinding van de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE

 1. De Klant dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Klant daarvan onverwijld mededeling te doen aan Matthews Soccer & Sports.
 2. Producten worden uitsluitend met garantie geleverd indien en voor zover dat uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. De Klant dient binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek van het Product in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, gemotiveerd en per e-mail (info@matthews-teamwear.nl) een beroep op de eventuele garantie te doen.
 3. Indien de Klant niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Matthews Soccer & Sports uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Klant tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling bestaan.
 5. Geen grond voor klachten of een geldig beroep op eventuele garantie zijn gebreken van de Producten die het gevolg zijn van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Matthews Soccer & Sports toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en onjuist of onoordeelkundig gebruik van de Producten.
 6. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Matthews Soccer & Sports worden geretourneerd.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Matthews Soccer & Sports is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Matthews Soccer & Sports geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede transportbeperkingen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging en fouten en tekortkomingen van toeleveranciers van Matthews Soccer & Sports.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Matthews Soccer & Sports bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Matthews Soccer & Sports is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Matthews Soccer & Sports ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Matthews Soccer & Sports gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft gesteld dan wel daartoe op eerste verzoek van Matthews Soccer & Sports onmiddellijk is overgegaan.
 3. De Klant is verplicht de schade die Matthews Soccer & Sports ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Matthews Soccer & Sports de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Matthews Soccer & Sports nog op de Klant heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, komen de eventuele verzendkosten voor rekening van de Klant.
 2. Alle door Matthews Soccer & Sports vermelde en door de Klant aan Matthews Soccer & Sports verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld.
 3. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de levering van de Producten prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van inkoopprijzen of transportkosten, is Matthews Soccer & Sports gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen.
 4. Matthews Soccer & Sports is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Klant te vorderen. Zolang de Klant jegens Matthews Soccer & Sports in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting, is Matthews Soccer & Sports niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Matthews Soccer & Sports aangewezen wijze, binnen de door Matthews Soccer & Sports vermelde termijn of op het door hem aangegeven moment. In geval van overboeking hanteert Matthews Soccer & Sports een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, doch kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.
 6. Matthews Soccer & Sports is gerechtigd de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant aan Matthews Soccer & Sports verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie en onverminderd de verplichting van Matthews Soccer & Sports dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst dienen te beantwoorden, is Matthews Soccer & Sports na de levering van de Producten niet langer aansprakelijk voor eventuele gebreken daarvan.
 2. Matthews Soccer & Sports draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Klant verstrekte gegevens. Voorts draagt Matthews Soccer & Sports nimmer enige aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien of een andere omstandigheid die niet aan Matthews Soccer & Sports kan worden toegerekend.
 3. Matthews Soccer & Sports is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht Matthews Soccer & Sports ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Matthews Soccer & Sports te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Matthews Soccer & Sports hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Matthews Soccer & Sports ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Matthews Soccer & Sports is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de Producten, dan wel aanvulling van het ontbrekende. Indien en voor zover herstel, vervanging of aanvulling van het ontbrekende niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Matthews Soccer & Sports beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Matthews Soccer & Sports betrekking heeft.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Matthews Soccer & Sports bedraagt één jaar.
 7. De Klant vrijwaart Matthews Soccer & Sports van eventuele aanspraken van derden die in enig verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Matthews Soccer & Sports toerekenbaar is. Indien Matthews Soccer & Sports uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Matthews Soccer & Sports zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Matthews Soccer & Sports, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Matthews Soccer & Sports en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht, is het de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 2. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Matthews Soccer & Sports te bewaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Matthews Soccer & Sports rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Matthews Soccer & Sports hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde of doorlevering door de Klant in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, wordt het door de Klant aan Matthews Soccer & Sports verschuldigde terstond volledig opeisbaar.
 5. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Matthews Soccer & Sports of door Matthews Soccer & Sports aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Klant dient Matthews Soccer & Sports op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Matthews Soccer & Sports staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Klant.
 6. Als de Klant, nadat de Producten door Matthews Soccer & Sports aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Matthews Soccer & Sports is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn.
 2. Matthews Soccer & Sports is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Limburg wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Matthews Soccer & Sports een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.
 6. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.